Geldleningen
Geldleningen

Geldleningen

Wanneer een partij geld leent aan een andere partij worden er meestal afspraken gemaakt tussen die partijen over die geldlening, bijvoorbeeld over de looptijd van de lening, de wijze van terugbetalen, rente, kosten, zekerheden, vervroegde afbetaling etc. Die afspraken kunnen mondeling worden gemaakt, al is het verstandiger om afspraken schriftelijk vast te leggen. Wat geldt er als er geen afspraken zijn gemaakt en een lening niet wordt terugbetaald? In dit artikel gaan we in op de juridische aspecten van geldleningen, met name de opeisbaarheid en verjaring.

Opeisbaarheid van geldleningen

De opeisbaarheid van een geldlening verwijst naar het recht van de schuldeiser om de terugbetaling van de lening te eisen. Wanneer de geldlening opeisbaar is, is afhankelijk van de vraag of er een overeenkomst voor bepaalde tijd is overeengekomen of een overeenkomst voor onbepaalde tijd.

Als partijen hebben afgesproken wanneer het geld moet worden terugbetaald, is er sprake van een overeenkom voor bepaalde tijd. Degene die het geld uitgeleend heeft kan terugbetaling van het geldbedrag eisen als het geld niet binnen de overeengekomen termijn is terugbetaald. De lening is dus pas opeisbaar na het verstrijken van de overeengekomen termijn.

Als partijen niet hebben afgesproken wanneer het geld moet worden terugbetaald is er sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd. In de wet is bepaald wanneer het geld moet worden terugbetaald bij een overeenkomst van geldlening voor onbepaalde tijd. In de wet staat (7:129e BW): ‘De lener is verplicht het door hem op grond van de overeenkomst verschuldigde terug te geven binnen zes weken nadat de uitlener heeft medegedeeld tot opeising over te gaan, tenzij een ander tijdstip voor de terugbetaling uit de overeenkomst voortvloeit.

Het geldbedrag dus worden terugbetaald binnen 6 weken nadat degene die het geld heeft uitgeleend aan degene die het geld heeft geleend heeft laten weten dat hij het geld terug wil hebben.

Verjaring van geldleningen

Als degene die het geld heeft uitgeleend te lang wacht met het eisen van terugbetaling, dan vervalt uiteindelijk de mogelijkheid om in een procedure bij de rechtbank terugbetaling te vorderen. Dit heet verjaring. Verjaring is bedoeld om rechtszekerheid te bieden en te voorkomen dat schulden eeuwig blijven bestaan. In Nederland geldt voor geldvorderingen een verjaringstermijn van vijf jaar vanaf het moment dat de geldvordering opeisbaar is. Dat geldt ook voor geldleningen.

De verjaringstermijn van vijf jaar gaat lopen vanaf het moment dat de vordering opeisbaar is. Bij overeenkomsten van geldlening voor bepaalde tijd begint de verjaringstermijn van vijf jaar te lopen de dag nadat de overeengekomen termijn waarbinnen moest worden terugbetaald, is verstreken. Bij overeenkomsten van geldlening voor onbepaalde tijd, begint de verjaringstermijn van 5 jaar pas te lopen zes weken nadat degene die het geld heeft uitgeleend heeft medegedeeld dat hij terugbetaling wenst. Doet degene die het geld heeft uitgeleend een dergelijke mededeling niet, dan verjaard het recht om terugbetaling te vorderen twintig jaar nadat het geldbedrag is uitgeleend.

Conclusie

Geldleningen brengen veel verplichtingen met zich mee. Het begrijpen van de opeisbaarheid en verjaring is cruciaal voor zowel geldverstrekkers als leners. Het zorgt ervoor dat beide partijen hun rechten en plichten kennen, wat kan bijdragen aan het voorkomen van juridische geschillen.

Meer weten? Neem dan contact met ons op!