Kantoor Dreef bv
Algemene voorwaarden e.a.

Algemene voorwaarden e.a.

I. Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Kantoor Dreef  advocatuur en mediation B.V.

gevestigd te Apeldoorn (tekst algemene voorwaarden per 1 januari 2020).

 1. Kantoor Dreef, advocatuur en mediation B.V. (hierna: Kantoor Dreef) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, mediation en bemiddeling. Kantoor Dreef heeft een vestiging in Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60774002.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Kantoor Dreef, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn enkel in de Nederlandse taal opgesteld.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Kantoor Dreef, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Kantoor Dreef en/of de praktijkvennootschappen van waaruit werkzaamheden ten behoeve van Kantoor Dreef worden verricht, kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Kantoor Dreef in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Kantoor Dreef plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,-
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Kantoor Dreef en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Kantoor Dreef, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 7. Kantoor Dreef is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Kantoor Dreef is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Kantoor Dreef te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Kantoor Dreef voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
 8. Verstrekte opdrachten worden door Kantoor Dreef uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 9. Niet alleen Kantoor Dreef, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Kantoor Dreef zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.
  Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Kantoor Dreef verschuldigd. Deze worden verondersteld ten minste 15% van het declaratiebedrag te bedragen.
  Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Kantoor Dreef bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten nadat de opdrachtgever van het daartoe strekkende voornemen op de hoogte is gesteld. Kantoor Dreef is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden. Kantoor Dreef is bevoegd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of verricht. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 12. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
  Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, is Kantoor Dreef bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het uurtarief te wijzigen.
  Indien het uurtarief wordt verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst van opdracht schriftelijk te beëindigen. Deze bevoegdheid vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
  Verschotten zijn de kosten die Kantoor Dreef ten behoeve van de opdrachtgever voldaan heeft of verschuldigd is (zoals, maar niet beperkt tot, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels uit registraties) en kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht en maken dus geen onderdeel uit van het uurtarief.
 13. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Kantoor Dreef is de klachtenregeling van Kantoor Dreef van toepassing. Deze is te vinden op de website: www.kantoordreef.nl. Klachten/geschillen die niet via de interne regeling opgelost kunnen worden worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
 14. Kantoor Dreef is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren.
 15. Kantoor Dreef is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring.
 16. Op de rechtsverhouding tussen Kantoor Dreef en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 12, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen.

II. Privacyverklaring van Kantoor Dreef, advocatuur en mediation

Kantoor Dreef, advocatuur en mediation vindt het belangrijk u duidelijkheid te geven over de manier waarop met uw persoonsgegevens wordt omgaan. Daarom wordt u in deze verklaring op de hoogte gebracht over de wijze waarop uw persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel en hoe daarmee wordt omgaan. Door gebruik te maken van deze website en diensten van Kantoor Dreef, gaat u akkoord met deze privacyverklaring.

Toepasselijkheid

Deze verklaring geldt voor alle personen van wie Kantoor Dreef persoonsgegevens verwerkt, waaronder (potentiële) cliënten, bezoekers van de website, ontvangers van nieuwsbrieven en/of commerciële e-mails, alle andere personen die contact opnemen met Kantoor Dreef. Voor partners, werknemers, uitzendkrachten, inleenkrachten, student-stagiaires en sollicitanten geldt deze verklaring niet.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt

Kantoor Dreef verwerkt persoonsgegevens die u zelf aan haar heeft verstrekt, persoonsgegevens gegenereerd tijdens uw bezoek aan de website en/of het lezen van nieuwsbrieven, danwel persoonsgegevens die Kantoor Dreef heeft ontleend aan andere bronnen, zoals het Handelsregister en Social Media platforms.

Doeleinden

Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor verschillende doeleinden:

 • Het uitvoeren van een overeenkomst waarin u ons opdracht hebt verstrekt tot het leveren van juridische diensten door onze advocaten, alsmede facturatie van die diensten.
 • Het nakomen van wettelijke verplichtingen.
 • Het onderhouden van contact met u.
 • Het verbeteren van onze product- en dienstinformatie en het uitvoeren van gerichte marketingacties.
 • Het uitvoeren en analyseren van cliënt tevredenheidsonderzoeken.
 • Het verbeteren en beveiligen van de website.
 • Toegangscontrole en bedrijfsbeveiliging.

Welke gegevens worden geanalyseerd:

Interactiegegevens: persoonsgegevens verkregen uit contact tussen Kantoor Dreef en u. Bijvoorbeeld over uw gebruik van de website of ondersteunde applicaties. Dit geldt ook voor offline interacties, zoals hoe vaak er contact is tussen Kantoor Dreef en u.

Gedragsgegevens: persoonsgegevens die Kantoor Dreef verwerkt over uw gedrag, zoals uw voorkeuren, mening, wensen en behoeften aan de hand uw surfgedrag op de website, het lezen van nieuwsbrieven of doordat u informatie heeft aangevraagd. Maar ook via gevoerde telefoongesprekken en e-mail contact met onze medewerkers. Informatie verkregen via trackingcookies, verzamelen en gebruikt Kantoor Dreef alleen met uw toestemming, die u altijd weer kunt intrekken.

Rechtsgrond

Kantoor Dreef verwerkt persoonsgegevens op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • Toestemming
 • Op basis van een overeenkomst of in de aanloop tot het sluiten van een overeenkomst
 • Wettelijke verplichting
 • In verband met een gerechtvaardigd belang

Verwerkers

Kantoor Dreef kan voor het verwerken van uw persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend in haar opdracht persoonsgegevens verwerken. Kantoor Dreef sluit met deze verwerkers een verwerkersovereenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Soms is het nodig uw persoonsgegevens met derden te delen. Dat kan -afhankelijk van de omstandigheden van het geval- noodzakelijk zijn bij de behandeling van uw dossier. Ook zijn er wettelijke verplichtingen die ertoe strekken dat persoonsgegevens aan derden worden doorgegeven. Uw persoonsgegevens worden niet met derden gedeeld voor commerciële doeleinden. Hierop bestaat één uitzondering. Soms organiseert Kantoor Dreef met een andere organisatie een gezamenlijke activiteit, zoals een event of seminar. In dat geval worden uitsluitend de noodzakelijke contactgegevens uitgewisseld.

Persoonsgegevens kunnen voorts aan derden worden verstrekt, bij een reorganisatie of fusie van de onderneming of de verkoop van (een deel van) de onderneming.

Hyperlinks en buttons

De website bevat hyperlinks naar websites van andere partijen en social media buttons. Kantoor Dreef niet verantwoordelijk voor de inhoud van die websites of de diensten van betreffende social media platforms. Evenmin is Kantoor Dreef verantwoordelijk voor het privacybeleid en het gebruik van cookies op die websites en social media platforms.

Cookies

Via de websites van Kantoor Dreef kunnen verschillende cookies worden geplaatst: functionele (noodzakelijke) cookies, analytische cookies, alsmede cookies gerelateerd aan social media opties.

Cookies zijn kleine (tekst)bestanden die een webpaginaserver bij bezoek aan een webpagina op uw computer, tablet of ander elektronische apparaat (hierna “computer”) plaatst. Doordat een cookie op uw computer staat, kan de webpaginaserver uw computer herkennen. Een cookie kan geen programma’s starten of virussen verspreiden. Cookies hebben een bepaalde geldigheidsduur vanaf het moment dat ze op een computer worden geplaatst. Nadat de geldigheidsduur verstrijkt, wordt de cookie verwijderd door uw browser. Voor sommige cookies is de duur van de browsersessie de geldigheidsduur, maar er zijn ook cookies die langer geldig blijven zodat ze ook bij een volgend bezoek aan onze website kunnen worden uitgelezen. Voor zover Kantoor Dreef met behulp van cookies persoonsgegevens van u verzamelt, verwerkt zij die conform deze privacyverklaring.

U kunt uw browser zo instellen dat er geen cookies worden opgeslagen, u elke cookie kan toestaan of weigeren of dat alle cookies verwijderd worden bij het afsluiten van uw browser.

Cookies worden geplaatst op elke computer waarmee u websites bezoekt. Wilt u helemaal geen cookies meer ontvangen, dan dient u de instellingen aan te passen op alle computers die u gebruikt.

Let wel, als u cookies weigert en/of verwijdert, is dit ook van invloed op de strikt noodzakelijke cookies. Dit kan de mogelijkheden beperken om de websites van Kantoor Dreef of onderdelen daarvan te gebruiken.

Contactgegevens

Kantoor Dreef is de verwerkingsverantwoordelijke en gevestigd aan Koningstraat 30, 7315 HW Apeldoorn. Telefonisch kunt u ons bereiken op 055 3030000 of per mail: info@kantoordreef.nl. Voor vragen over deze privacyverklaring en/of de wijze waarop kantoor Dreef uw persoonsgegevens verwerkt, kunt u contact opnemen op voornoemd nummer/mailadres. Indien u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan vernemen we dit graag van u.

Wijzigingen

Kantoor Dreef behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Het verdient aanbeveling om deze privacyverklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen kennis kunt nemen.

III. Kantoorklachtenregeling van Kantoor Dreef, advocatuur en mediation

Artikel 1 begripsbepalingen

In deze kantoorklachtenregeling wordt verstaan onder:

– klacht: iedere schriftelijke uiting van ongenoegen van of namens de cliënt jegens de advocaat of de onder diens verantwoordelijkheid werkzame personen over de totstandkoming en de uitvoering van een overeenkomst van opdracht, de kwaliteit van de dienstverlening of de hoogte van de declaratie, niet zijnde een klacht als bedoeld in paragraaf 4 van de Advocatenwet;

– klager: de cliënt of diens vertegenwoordiger die een klacht kenbaar maakt;

– klachtenfunctionaris: de advocaat die is belast met de afhandeling van de klacht;

Artikel 2 toepassingsbereik

 1. Deze kantoorklachtenregeling is van toepassing op iedere overeenkomst van opdracht tussen Kantoor Dreef en de cliënt.
 2. Iedere advocaat van Kantoor Dreef draagt zorg voor klachtafhandeling conform de kantoorklachtenregeling.

Artikel 3 doelstellingen

Deze kantoorklachtenregeling heeft tot doel:

 1. het vastleggen van een procedure om klachten van cliënten binnen een redelijke termijn op een constructieve wijze af te handelen;
 2. het vastleggen van een procedure om de oorzaken van klachten van cliënten vast te stellen;
 3. behoud en verbetering van bestaande relaties door middel van goede klachtenbehandeling;
 4. medewerkers te trainen in cliëntgericht reageren op klachten;
 5. verbetering van de kwaliteit van de dienstverlening met behulp van klachtbehandeling en klachtanalyse.

Artikel 4 informatie bij aanvang dienstverlening

 1. Deze kantoorklachtenregeling is openbaar gemaakt. De advocaat wijst de cliënt voor het aangaan van de overeenkomst van opdracht erop dat het kantoor een kantoorklachtenregeling hanteert en dat deze van toepassing is op de dienstverlening.
 2. Kantoor Dreef heeft via de algemene voorwaarden opgenomen bij welke onafhankelijke partij of instantie een klacht die na behandeling niet is opgelost kan worden voorgelegd ter verkrijging van een bindende uitspraak en heeft dit bij de opdrachtbevestiging kenbaar gemaakt.
 3. Klachten als bedoeld in artikel 1 van deze kantoorklachtenregeling die na behandeling niet zijn opgelost worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen.

Artikel 5 interne klachtprocedure

 1. Indien een cliënt het kantoor benadert met een klacht, dan wordt de klacht doorgeleid naar mr. C.M. Dreef of mr. E.J.M. Brocatus, die daarmee optreedt als klachtenfunctionaris.
 2. De klachtenfunctionaris stelt degene over wie is geklaagd in kennis van het indienen van de klacht en stelt de klager en degene over wie is geklaagd in de gelegenheid een toelichting te geven op de klacht.
 3. Degene over wie is geklaagd tracht samen met de cliënt tot een oplossing te komen al dan niet na tussenkomst van de klachtenfunctionaris.
 4. De klachtenfunctionaris handelt de klacht af binnen vier weken na ontvangst van de klacht of doet met opgave van redenen mededeling aan de klager over afwijking van deze termijn met vermelding van de termijn waarbinnen wel een oordeel over de klacht wordt gegeven.
 5. De klachtenfunctionaris stelt de klager en degene over wie is geklaagd schriftelijk op de hoogte van het oordeel over de gegrondheid van de klacht, al dan niet vergezeld van aanbevelingen.
 6. Indien de klacht naar tevredenheid is afgehandeld, tekenen de klager, de klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd het oordeel over de gegrondheid van de klacht.

Artikel 6 geheimhouding en kosteloze klachtbehandeling

 1. De klachtenfunctionaris en degene over wie is geklaagd nemen bij de klachtbehandeling geheimhouding in acht.
 2. De klager is geen vergoeding verschuldigd voor de kosten van de behandeling van de klacht.

Artikel 7 verantwoordelijkheden

 1. De klachtenfunctionaris is verantwoordelijk voor de tijdige afhandeling van de klacht.
 2. Degene over wie is geklaagd houdt de klachtenfunctionaris op de hoogte over eventueel contact en een mogelijke oplossing.
 3. De klachtenfunctionaris houdt de klager op de hoogte over de afhandeling van de klacht.
 4. De klachtenfunctionaris houdt het klachtdossier bij.

Artikel 8 klachtregistratie

 1. De klachtenfunctionaris registreert de klacht met daarbij het klachtonderwerp.
 2. Een klacht kan in meerdere onderwerpen worden ingedeeld.
 3. De klachtenfunctionaris brengt periodiek verslag uit over de afhandeling van de klachten en doet aanbevelingen ter voorkoming van nieuwe klachten, alsmede ter verbetering van procedures.
 4. Minimaal eenmaal per jaar wordt de verslagen en de aanbevelingen op het kantoor besproken en ter besluitvorming voorgelegd.