Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden voor de dienstverlening van Kantoor Dreef  advocatuur en bemiddeling B.V.

gevestigd te Apeldoorn (per 1 januari 2020).

 1. Kantoor Dreef, advocatuur en bemiddeling B.V. (hierna: Kantoor Dreef) is een naar Nederlands recht opgerichte besloten vennootschap met als doel het uitoefenen of doen uitoefenen van de rechtspraktijk, daaronder begrepen de advocatuur, mediation en bemiddeling. Kantoor Dreef heeft een vestiging in Apeldoorn en is ingeschreven in het handelsregister onder nummer 60774002.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere opdracht aan Kantoor Dreef, daaronder begrepen iedere vervolgopdracht of gewijzigde of aanvullende opdracht. De toepasselijkheid van enige algemene of andere voorwaarden van opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. Deze algemene voorwaarden zijn enkel in de Nederlandse taal opgesteld.
 3. Alle opdrachten worden geacht uitsluitend te zijn gegeven aan en aanvaard door Kantoor Dreef, ook als het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat een opdracht door een bepaalde persoon zal worden uitgevoerd. De werking van de artikelen 7:404 en 7:407 lid 2 BW is volledig uitgesloten. Werknemers en vennoten werkzaam ten behoeve van Kantoor Dreef en/of de praktijkvennootschappen van waaruit werkzaamheden ten behoeve van Kantoor Dreef worden verricht, kunnen niet door opdrachtgever worden aangesproken.
 4. Iedere aansprakelijkheid van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers wordt beperkt tot het bedrag dat de verzekeraar van Kantoor Dreef in het betreffende geval uitkeert, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat volgens de polisvoorwaarden voor rekening van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers komt. Indien er om wat voor reden dan ook geen uitkering door de verzekeraar van Kantoor Dreef plaatsvindt, zal de aansprakelijkheid van Kantoor Dreef en aan haar verbonden advocaten en medewerkers beperkt zijn tot het in de betreffende zaak in rekening gebrachte honorarium, met een maximum van EUR 10.000,-
 5. Onverminderd het bepaalde in art. 6:89 BW verjaart iedere vordering jegens Kantoor Dreef en/of aan haar verbonden medewerkers in ieder geval 12 maanden nadat de gebeurtenis die de schade heeft veroorzaakt is ontdekt of redelijkerwijs had moeten zijn ontdekt.
 6. Elke aanspraak tot schadevergoeding jegens werknemers of vennoten van Kantoor Dreef, personen waarmee een samenwerkingsverband is gesloten of bestuurders van de praktijkvennootschappen van waaruit bepaalde beroepsbeoefenaren hun werkzaamheden verrichten, is uitgesloten. Ten behoeve van deze (rechts)personen gelden deze algemene voorwaarden onverminderd. Deze (rechts)personen kunnen zich te allen tijde beroepen op dit ten behoeve van hen overeengekomen derdenbeding.
 7. Kantoor Dreef is bevoegd om in verband met de uitvoering van opdrachten derden in te schakelen. Kantoor Dreef is bevoegd om eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen die deze derden hanteren mede namens opdrachtgevers van Kantoor Dreef te aanvaarden. Iedere eigen aansprakelijkheid van Kantoor Dreef voor eventuele fouten van deze derden is uitgesloten.
 8. Verstrekte opdrachten worden door Kantoor Dreef uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen.
 9. Niet alleen Kantoor Dreef, maar ook alle (rechts)personen, zowel zij die op enigerlei wijze aan Kantoor Dreef zijn verbonden als derden die bij de uitvoering van enige opdracht van een opdrachtgever zijn ingeschakeld, kunnen op deze algemene voorwaarden een beroep doen.
 10. De in deze algemene voorwaarden opgenomen aansprakelijkheidsbeperkingen en -uitsluitingen gelden ook voor het geval ten onrechte een opdracht geweigerd mocht zijn en daaruit schade mocht voortvloeien.
 11. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, bij gebreke waarvan de opdrachtgever van rechtswege in verzuim is.
  Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de wettelijke rente verschuldigd.
  Indien ook na aanmaning betaling uitblijft, is de opdrachtgever alle gerechtelijke en buitengerechtelijke incassokosten aan Kantoor Dreef verschuldigd. Deze worden verondersteld ten minste 15% van het declaratiebedrag te bedragen.
  Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn is voldaan, is Kantoor Dreef bevoegd om haar werkzaamheden op te schorten nadat de opdrachtgever van het daartoe strekkende voornemen op de hoogte is gesteld. Kantoor Dreef is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van werkzaamheden. Kantoor Dreef is bevoegd om van de opdrachtgever een voorschot te verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden worden aangevangen of verricht. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.
 12. Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, wordt het honorarium bepaald aan de hand van de bestede tijd en het voor de desbetreffende opdracht geldende uurtarief.
  Behoudens voor zover uitdrukkelijk anders met de opdrachtgever overeengekomen, is Kantoor Dreef bevoegd om, ook tijdens de duur van de opdracht, het uurtarief te wijzigen.
  Indien het uurtarief wordt verhoogd met meer dan 10% ineens, of binnen drie maanden na aanvang van de opdracht, is de opdrachtgever bevoegd om de overeenkomst van opdracht schriftelijk te beëindigen. Deze bevoegdheid vervalt na het verstrijken van de betalingstermijn van de eerste declaratie na de verhoging van het uurtarief.
  Verschotten zijn de kosten die Kantoor Dreef ten behoeve van de opdrachtgever voldaan heeft of verschuldigd is (zoals, maar niet beperkt tot, griffierecht, deurwaarderskosten, reiskosten en kosten van uittreksels uit registraties) en kantoorkosten. Deze worden afzonderlijk in rekening gebracht en maken dus geen onderdeel uit van het uurtarief.
 13. Op de werkzaamheden verricht door of opgedragen aan advocaten van Kantoor Dreef is de klachtenregeling van Kantoor Dreef van toepassing. Deze is te vinden op de website: www.kantoordreef.nl. Klachten/geschillen die niet via de interne regeling opgelost kunnen worden worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland, locatie Zutphen.
 14. Kantoor Dreef is als gevolg van wet- en regelgeving (waaronder de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme) verplicht de identiteit van cliënten vast te stellen en ongebruikelijke transacties onder omstandigheden bij de autoriteiten te melden, zonder opdrachtgever hierover te informeren.
 15. Kantoor Dreef is verwerkingsverantwoordelijke zoals vastgelegd in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Zij verwerkt persoonsgegevens zoals beschreven in onze privacyverklaring, die is te vinden op kantoordreef.nl.
 16. Op de rechtsverhouding tussen Kantoor Dreef en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. Behoudens voor zover anders volgt uit artikel 12, zullen alle geschillen uitsluitend worden voorgelegd aan de Rechtbank Gelderland locatie Zutphen.