Wijzigingen in de ROZ huurovereenkomst winkelruimte

Wijzigingen in de ROZ huurovereenkomst winkelruimte

Sinds 23 januari 2023 is er een nieuw ROZ model winkelruimte. Het oude model dateerde uit 2012. Er zijn een aantal actuele onderwerpen aan het model toegevoegd en er zijn een aantal tekstuele wijzigingen doorgevoerd waardoor het model beter leesbaar is geworden.

De grootste wijzigingen zijn:

  • In artikel 13 van de huurovereenkomst is een bepaling opgenomen over de openingstijden. In dat artikel kunnen huurder en verhuurder afspreken wanneer huurder geopend dient te zijn.
  • In artikel 14 van de huurovereenkomst is een bepaling opgenomen over overheidsmaatregelen. In dat artikel staat onder andere dat huurder en verhuurder in overleg treden wanneer huurder nadeel ondervindt omdat het gebruik van het gehuurde en/of het huurgenot wezenlijk wordt beperkt als gevolg van algemeen geldende overheidsmaatregelen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de huurovereenkomst in strijd is met de redelijkheid en billijkheid.
  • Artikel 15 heeft betrekking op duurzaamheid. Ook in het vorige model stond een bepaling over duurzaamheid. Dit was echter een vrij algemene bepaling. In het nieuwe model is dit artikel verder uitgewerkt en staan er allerlei verplichtingen in ten aanzien van het treffen van duurzaamheidsmaatregelen
  • Ook bevat het nieuwe model een bepaling over de omgevingswet, welke wet nog in werking moet treden. In dat artikel 16 is bepaald dat als begrippen en/of bepalingen uit de ¬†huurovereenkomst en de algemene bepalingen niet aansluiten op of in overeenstemming zijn met de begrippen uit de Omgevingswet, aan de begrippen en/of bepalingen in de huurovereenkomst een zodanige invulling dient te worden gegeven dat de betekenis daarvan zo veel mogelijk overeenkomt met de betekenis die deze begrippen en/of bepalingen hadden voorafgaand aan de inwerkingtreding van de Omgevingswet.
  • In artikel 17 kunnen bijzondere bepalingen worden opgenomen. In de bijzondere bepalingen worden altijd de afspraken gemaakt die tussen de huurder en de verhuurder zijn gemaakt en die niet al elders in de huurovereenkomst of de algemene bepalingen zijn geregeld. Er worden in het nieuwe model een aantal suggesties gedaan voor onderwerpen waarover partijen bijzondere afspraken kunnen maken. Bijvoorbeeld het verbruik van energie en/of water, de verwerking van persoonsgegevens en eventuele elektronische ondertekening van de huurovereenkomst.

Naast een nieuw model huurovereenkomst zijn ook de algemene bepalingen behorende bij de huurovereenkomst veranderd. Indien u hierover meer wilt weten kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus (055-3030000).