Transitievergoeding

Transitievergoeding

Een werkgever moet aan een werknemer een transitievergoeding betalen als de arbeidsovereenkomst door de werkgever wordt opgezegd of op verzoek van de werkgever wordt ontbonden en ook wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werkgever niet wordt verlengd.

Als de arbeidsovereenkomst door de werknemer wordt opgezegd, op verzoek van de werknemer wordt ontbonden of wanneer een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd op initiatief van de werknemer niet wordt verlengd is de werkgever in beginsel geen transitievergoeding verschuldigd. Dit is alleen anders als de werkgever ernstig verwijtbaar heeft gehandeld. In dat geval is de werkgever wel een transitievergoeding verschuldigd. Van ernstig verwijtbaar handelen is niet snel sprake.

Hoe moet de transitievergoeding worden berekend?

De hoogte van de transitievergoeding is afhankelijk van de duur van het dienstverband en het salaris van de werknemer. De transitievergoeding is gelijk aan één derde maandsalaris per gewerkt jaar. De transitievergoeding wordt op de dag nauwkeurig berekend. Er wordt niet afgerond op hele dienstjaren.

Welke looncomponenten tellen mee voor de berekening van de transitievergoeding?

In het Besluit loonbegrip vergoeding aanzegtermijn en transitievergoeding staat in artikel 2 en artikel 3 precies welke looncomponenten meetellen bij de berekening van de transitievergoeding.

Voor de berekening van de transitievergoeding moet uitgegaan worden van het bruto uurloon vermenigvuldigd met de overeengekomen arbeidsduur per maand. Als er geen of een wisselende arbeidsduur is overeengekomen geldt het bruto uurloon vermenigvuldigd met het gemiddelde aantal gewerkte uren per maand in de twaalf maanden voordat het dienstverband eindigt.

Dit basisloon wordt vermeerderd met de vakantiebijslag en de vaste eindejaarsuitkering, gedeeld door twaalf. Ook wordt het loon vermeerderd met de overeengekomen vaste looncomponenten die verschuldigd waren in de twaalf maanden voorafgaand aan het moment waarop de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door twaalf. Tot slot wordt het loon vermenigvuldigd met de overeengekomen variabele looncomponenten die verschuldigd waren in de drie kalenderjaren voorafgaande aan het jaar waarin de arbeidsovereenkomst eindigt, gedeeld door zesendertig.

Maximale transitievergoeding

De transitievergoeding bedraagt maximaal € 86.000,– of een jaarsalaris, indien het jaarsalaris van de werknemer hoger is dan € 86.000,-. Het bedrag van € 86.000 wordt jaarlijks aangepast.

Meer weten? Bel 055 3030000 of mail naar ellen@kantoordreef.nl