Samenwerking met een Russisch bedrijf beëindigen

Samenwerking met een Russisch bedrijf beëindigen

Sinds het uitbreken van de oorlog in Oekraïne beëindigen veel bedrijven de samenwerking met Russische bedrijven. Hiervoor kunnen verschillende redenen bestaan, bijvoorbeeld de door de EU opgelegde sancties, het maken van een statement of het voorkomen van reputatieschade.

Of het mogelijk is om de samenwerking met een Russisch bedrijf te beëindigen is afhankelijk van de reden om de samenwerking te willen beëindigen, maar het is ook afhankelijk van de overeenkomst die aan de samenwerking ten grondslag ligt en wat er is afgesproken ten aanzien van de beëindiging van de overeenkomst.

Er moet daarom eerst goed gekeken worden naar de overeenkomst die tussen partijen is gesloten. In veel overeenkomsten is namelijk opgenomen of de overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd of voor bepaalde tijd en of de overeenkomst (tussentijds) kan worden beëindigd, in welke gevallen er kan worden beëindigd en hoe er moet worden beëindigd.

Overeenkomsten die zijn aangegaan voor bepaalde tijd kunnen in beginsel niet tussentijds worden opgezegd, tenzij is overeengekomen dat tussentijdse beëindiging wel mogelijk is.

Overeenkomsten die zijn aangegaan voor onbepaalde tijd kunnen veelal wel worden beëindigd met inachtneming van een opzegtermijn.

Als (tussentijdse) beëindiging door middel van opzegging niet mogelijk is dan biedt beëindiging met wederzijds goedvinden wellicht een uitkomst. Overeenkomsten kunnen altijd met wederzijds goedvinden worden beëindigd, echter heb je daar de medewerking van de andere partij voor nodig. Die medewerking zal niet vaak zomaar worden verleend.

Mogelijk kan de overeenkomst met het Russische bedrijf wel worden ontbonden. Voor ontbinding van de overeenkomst moet wel een geldige reden bestaan. De door de EU opgelegde sancties kunnen een goede grond zijn voor ontbinding van de overeenkomst. Nakoming van de overeenkomst is door de sancties dan immers niet meer mogelijk, er is dan sprake van overmacht.  De door de EU opgelegde sancties gelden echter niet voor alle sectoren. Ontbinding is in dan misschien mogelijk wegens een onvoorziene omstandigheid.  Het enkele feit dat een bedrijf Russisch is zal echter veelal niet voldoende zijn om de overeenkomst te kunnen ontbinden. Dit is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Wilt u meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl