Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

Re-integratieverplichtingen voor werkgever en werknemer

Wanneer een werknemer ziek is, moet een werkgever zich inspannen om de werknemer te laten re-integreren. Ook de werknemer moet zich inspannen om te herstellen en weer te re-integreren. Het UWV toetst of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Het UWV heeft een stappenplan opgesteld waarin staat wat en wanneer de werkgever en de werknemer iets moeten doen in het kader van de re-integratie.

De werknemer moet zich zo snel mogelijk ziek melden bij de werkgever, waarbij de werknemer zijn eerste ziektedag moet doorgeven aan de werkgever. Als de werknemer langere tijd ziek is, dan moet de werkgever zijn bedrijfsarts of arbodienst inschakelen en moet er een probleemanalyse worden opgesteld voordat de werknemer 6 weken ziek is. Vervolgens moet de werkgever samen met de werknemer een plan van aanpak opstellen, waarin afspraken worden gemaakt over de re-integratie van de werknemer, de werkgever en de werknemer doen dit aan de hand van de probleemanalyse van de bedrijfsarts. Het UWV heeft hiervoor een formulier opgesteld, waarin het plan van aanpak kan worden vastgelegd. Als er gedurende re-integratie wijzigingen plaatsvinden moet het plan van aanpak worden gewijzigd.

Wanneer de werknemer na één jaar nog ziek is en niet volledig gereïntegreerd moet er een eerstejaars-evaluatie worden opgesteld, waarin wordt aangegeven hoe de re-integratie is verlopen. Ook hiervoor heeft het UVW een formulier opgesteld. Wanneer de werknemer na twee jaar nog steeds ziek is, zal de werknemer van het UWV een brief krijgen voor het aanvragen van een WIA uitkering.

Als de werknemer bijna twee jaar ziek is moet er een eindevaluatie worden opgesteld.  Deze eindevaluatie moet uiterlijk twee weken voor indiening van de WIA aanvraag worden opgesteld.

Bij de aanvraag van de WIA uitkering toetst het UWV of de werkgever en de werknemer aan hun re-integratieverplichtingen hebben voldaan. Als werkgever niet aan zijn re-integratieverplichtingen voldaan dan kan het UWV een loonsanctie opleggen, hetgeen inhoud dat de loondoorbetalingsverplichting van de werknemer niet stopt na 104 weken, maar de werkgever  langer het loon aan de zieke werknemer moet doorbetalen.

Heeft u vragen over uw re-integratieverplichtingen neem dan contact op met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl