Ontbinden koopovereenkomst woning 

Ontbinden koopovereenkomst woning 

Nadat het voorlopig koopcontract is ondertekend geldt er een wettelijke bedenktermijn van drie dagen. Binnen die drie dagen mag een koper de koopovereenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Daarnaast staan in veel koopovereenkomsten ontbindende voorwaarden, bijvoorbeeld een financieringsvoorbehoud. Als er een financieringsvoorbehoud is opgenomen mag de koper de koopovereenkomst ontbinden als hij/zij de financiering niet rond krijgt.

Veelal staat ook in de koopovereenkomst hoe de koopovereenkomst moet worden ontbonden. Door makelaars wordt vaak de modelovereenkomst die is vastgesteld door de NVM, Vastgoedpro, VBO, de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis gebruikt.

Als de koper de koopovereenkomst wil ontbinden met een beroep op een ontbindende voorwaarde staat in de modelovereenkomst bijvoorbeeld:

De partij die de ontbinding inroept, dient er zorg voor te dragen dat de mededeling dat de ontbinding wordt ingeroepen, uiterlijk op de …….. werkdag na de datum waarvan in de betreffende ontbindende voorwaarde sprake is door de wederpartij of diens makelaar is ontvangen.

(…)

Deze mededeling dient schriftelijk en goed gedocumenteerd via gangbare communicatiemiddelen te geschieden.

Onder schriftelijk wordt verstaan bijvoorbeeld een brief. Bij het versturen van een email moet aan veel voorwaarden worden voldaan om als schriftelijk te kunnen worden aangemerkt. Het komt echter steeds vaker voor dat een eenvoudige email ook als schriftelijk wordt aangemerkt. De rechtbank Rotterdam heeft in een recente uitspraak  geoordeeld dat een koopovereenkomst door middel van een email kon worden ontbonden. De rechter oordeelde dat in zo’n geval doorslaggevend wordt geacht dat vastgesteld moet kunnen worden of de mededeling de geadresseerde heeft bereikt.

In de modelovereenkomst staat echter niet hoe de koopovereenkomst moet worden ontbonden binnen de wettelijke bedenktermijn. Er staat slechts in dat de koper ervoor zorg moet dragen dat de ontbindingsverklaring verkoper of diens makelaar voor het einde van de bedenktijd bereikt. Er geldt geen vormvoorschrift en de koper kan de overeenkomst dus mondeling of schriftelijk ontbinden binnen de bedenktermijn. Je moet natuurlijk wel kunnen aantonen dat de ontbindingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

Wilt u meer weten over het ontbinden van een koopovereenkomst, neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email ellen@kantoordreef.nl.