Mondelinge arbeidsovereenkomst

Mondelinge arbeidsovereenkomst

Vormvrij

Arbeidsovereenkomsten worden vaak op schrift gesteld. Het sluiten van een arbeidsovereenkomst is echter vormvrij. Een arbeidsovereenkomst kan dus ook mondeling overeengekomen worden of zelfs stilzwijgend. Schriftelijkheid is geen vereiste voor het ontstaan van een arbeidsovereenkomst.

Bijzondere bedingen

Voor sommige bijzondere bedingen die bij het aangaan van een arbeidsovereenkomst overeengekomen worden geldt wel de eis van schriftelijkheid. Een proeftijdbeding kan alleen schriftelijk bij het aangaan van de arbeidsovereenkomst worden overeengekomen. Ook voor een concurrentiebeding, boetebeding en tussentijds opzegbeding geldt dat deze schriftelijk moeten worden overeengekomen.

Bewijs

Als een arbeidsovereenkomst mondeling of stilzwijgend overeengekomen wordt loopt vooral de werkgever grote risico’s. Mondelinge afspraken zijn namelijk moeilijker te bewijzen.  Als werkgever wil je niet het risico lopen dat er een discussie ontstaat met een werknemer of de arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd is aangegaan.

Informatieverplichting

Daarnaast heeft een werkgever een informatieverplichting. Een werkgever is verplicht schriftelijk bepaalde informatie aan een werknemer te verstrekken. Het gaat onder andere om de volgende informatie:

 • de naam en woonplaats van partijen (werkgever en werknemer)
 • De plaats of plaatsen waar wordt gewerkt. Worden de werkzaamheden op verschillende plaatsen verricht en er geen vaste werkplaats is, dan dient dat te worden gemeld
 • De functie van de werknemer of de aard van de werkzaamheden
 • De datum en het tijdstip van indiensttreding (de startdatum)
 • De duur van de overeenkomst, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten. Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dient dat te worden gemeld.
 • De duur van een eventueel overeengekomen proeftijd
 • De hoogte van het loon, meer specifiek het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen waaruit het loon bestaat
 • De termijn, wijze en frequentie van uitbetaling van het loon
 • De werktijden
 • De dagelijkse of wekelijkse werktijden;
 • Regelingen voor arbeid buiten normale werktijden;
 • Regelingen voor wisselen van diensten
 • De toepasselijke cao
 • De aanspraak op vakantie en de wijze van berekening van de vakantiedagen
 • De aanspraak op andere vormen van wettelijk verlof
 • De voor werkgever geldende opzegtermijn, de opzegtermijn voor de werknemer geldende en de wijze van berekening van de opzegtermijnen
 • Deelname aan een eventuele pensioenregeling
 • De eventueel van toepassing zijnde CAO
 • Of sprake is van een oproepovereenkomst

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar Ellen@kantoordreef.nl