Kan een werknemer om wijziging van zijn wekelijkse arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden verzoeken?

Kan een werknemer om wijziging van zijn wekelijkse arbeidsduur, arbeidsplaats of werktijden verzoeken?

Flexibel werken is in opkomst. Werknemers willen steeds meer inspraak hebben in hun arbeidsduur, werktijden en arbeidsplaats.
Een werknemer kan grond van de wet flexibele arbeid zijn werkgever verzoeken om vermindering of juist vermeerdering van de overeengekomen arbeidsduur, aanpassing van zijn werktijden, of om aanpassing van zijn arbeidsplaats.

Een verzoek tot aanpassing van de arbeidsduur, werktijden of arbeidsplaats kan worden gedaan als de werknemer ten minste 26 weken voorafgaand aan het beoogde tijdstip van ingang van die aanpassing in dienst is bij de werkgever.
Het verzoek om aanpassing van de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd moet schriftelijk bij de werkgever ingediend worden.
Het verzoek moet een opgave bevatten van het tijdstip van ingang, en
de gewenste omvang van de aanpassing van de arbeidsduur per week; of
de gewenste arbeidsplaats; of
de gewenste spreiding van de werktijd van de uren over de week.

Voordat een werkgever het verzoek inwilligt of afwijst moet hij met de werknemer overleg plegen met de werknemer over het verzoek.
Het verzoek van de werknemer om aanpassing van de arbeidsduur of de werktijden moet door de werkgever ingewilligd worden, tenzij zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen zich daartegen verzetten.
Voor aanpassing van de arbeidsplaats geldt deze eis niet, zodat het makkelijker is voor een werkgever om een verzoek om aanpassing van de arbeidsplaats af te wijzen. Vanzelfsprekend moet een werkgever wel een zorgvuldige afweging maken als hij beslist op een dergelijk verzoek, waarbij rekening wordt gehouden met de belangen van de werknemer.
De beslissing wordt door de werkgever schriftelijk aan de werknemer meegedeeld. Als de werkgever het verzoek afwijst moet hij dat doen onder opgave van redenen.

Indien de werkgever niet één maand voor het beoogde tijdstip van ingang van de aanpassing op het verzoek heeft beslist, wordt de arbeidsduur, de arbeidsplaats of de werktijd aangepast overeenkomstig het verzoek van de werknemer.

De wet flexibele arbeid is overigens niet van toepassing ten aanzien van een werkgever met minder dan 10 werknemers.
Wil je meer weten, bel dan 055 3030000 of mail naar info@kantoordreef.nl.