Hoe verloopt een civiele procedure?

Hoe verloopt een civiele procedure?

Als particulieren, bedrijven, verenigingen en/of stichtingen een geschil met elkaar hebben en het niet met elkaar eens kunnen worden over een oplossing dan kunnen zij dit geschil aan de rechter voorleggen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een geschil tussen een huurder en een verhuurder, een werkgever en een werknemer, een winkel en een consument of tussen twee buren. De rechtszaak die dan volgt wordt een civiele procedure genoemd.

Wanneer een civiele procedure wordt gestart moet eerst beoordeeld worden bij welke rechter de procedure moet worden gestart, namelijk bij de kantonrechter of bij de afdeling civiel van de rechtbank. Of een civiele procedure moet worden gestart bij de kantonrechter of bij de afdeling civiel van de rechtbank is afhankelijk van het onderwerp van het geschil of de hoogte van de geldvordering. Bij de kantonrechter kunnen partijen procederen zonder advocaat, bij de afdeling civiel van de rechtbank kan dat niet.

Als beoordeeld is bij welke rechter de procedure moet worden gestart moet vervolgens worden beoordeeld wat voor soort civiele procedure er moet worden gestart. Er zijn twee soorten civiele procedures, namelijk een dagvaardingsprocedure en een verzoekschriftprocedure. Of er een dagvaardingsprocedure of een verzoekschriftprocedure moet worden gestart is afhankelijk van het onderwerp van het geschil.

 

Dagvaardingsprocedure

Een dagvaardingsprocedure begint altijd met het opstellen van een dagvaarding. In de dagvaarding moet een omschrijving gegeven worden van het geschil, dus wat er aan de hand is, wat de eiser vordert en wat aan die vordering ten grondslag ligt. Met de dagvaarding moeten bewijsstukken worden meegestuurd. De dagvaarding wordt door een deurwaarder uitgereikt aan de andere partij, de gedaagde. De gedaagde mag vervolgens schriftelijk reageren op hetgeen vermeld staat in de dagvaarding, dat schriftelijke stuk heet de conclusie van antwoord.

Hoe de procedure verloopt na de eerste schriftelijke ronde bepaalt de rechter. Soms komt er na de eerste schriftelijke ronde een tweede schriftelijke ronde. Vaak komt er na de eerste schriftelijke ronde een zitting. Die zitting wordt een comparitie van partijen genoemd. Het kan zijn dat de rechter na de comparitie van partijen een vonnis wijst. Dat doet de rechter niet gelijk, meestal doet de rechter dat pas een aantal weken later. Het kan ook zijn dat de rechter niet gelijk een vonnis wijst, maar aan een van de partijen een bewijsopdracht geeft. Als dat het geval is gaat de rechter pas daarna een vonnis wijzen.

In het vonnis staat welke partij in het gelijk is gesteld. De partijen moeten zich houden aan hetgeen in het vonnis staat. Doet de partij die in het ongelijk is gesteld dat niet vrijwillig, dan kan de deurwaarder het vonnis ten uitvoer leggen.

 

Verzoekschriftprocedure

Bij een verzoekschriftprocedure wordt de civiele procedure gestart door een verzoekschrift op te stellen. In het verzoekschrift wordt aangegeven wat er aan de hand is, wat het verzoek is aan de rechter en wat er aan dat verzoek ten grondslag ligt. Ook bij het verzoekschrift moeten bewijsstukken worden meegestuurd. Als het verzoekschrift klaar is wordt deze naar de rechtbank gestuurd. De rechtbank stuurt het verzoekschrift naar de andere partij en roept beide partijen op voor een zitting. De andere partij mag op het verzoekschrift reageren. Dit kan door het indienen van een verweerschrift voor de zitting of door mondeling verweer te voeren op de zitting. Hoe de procedure verloopt na deze zitting bepaalt de rechter. Vaak doet de rechter na de zitting een uitspraak, deze uitspraak wordt een beschikking genoemd.

In de beschikking staat welke partij in het gelijk is gesteld. De partijen moeten zich houden aan hetgeen in de beschikking staat. Doet de partij die in het ongelijk is gesteld dat niet vrijwillig, dan kan de deurwaarder de beschikking ten uitvoer leggen.

 

Als een van de partijen het niet eens is met het vonnis of de beschikking van de rechter dan kan er meestal hoger beroep kan worden ingesteld. In hoger beroep wordt de zaak opnieuw wordt beoordeeld door een hogere rechter.

 

Meer weten? Bel 055 3030000.