Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

Het toestemmingsvereiste voor echtgenoten

Het gebeurt regelmatig dat mensen financiële verplichtingen aangaan zonder toestemming van zijn of haar echtgenoot/ echtgenote.

Om echtgenoten tegen zichzelf en tegen elkaar te beschermen is in artikel 1:88 BW een toestemmingsvereiste opgenomen, op grond waarvan de ene echtgenoot toestemming moet geven voor bepaalde rechtshandelingen van de andere echtgenoot. Ontbreekt die toestemming dan kan de rechtshandeling vernietigd worden door de echtgenoot die toestemming had moeten geven.

Het toestemmingsvereiste geldt echter alleen voor de in artikel 1:88 BW genoemde rechtshandelingen en het geldt niet voor alle rechtshandelingen waarbij iemand financiële verplichtingen op zich neemt.

De toestemming moet worden verleend voor de volgende rechtshandelingen:

Echtelijke woning

Allereerst moet toestemming worden gevraagd en verleend voor overeenkomsten strekkende tot vervreemding, bezwaring of ingebruikgeving en rechtshandelingen strekkende tot beëindiging van het gebruik van de echtelijke woning.

Giften

Ook voor het doen van giften moet toestemming worden gevraagd en verleend door de echtgenoot/ echtgenote. Dit geldt niet voor gebruikelijke, niet bovenmatige giften.

Borgstelling of hoofdelijk medeschuldenaar.

Het verrichten van een rechtshandeling die tot gevolg heeft dat iemand als borg of als hoofdelijk medeschuldenaar financiële verplichtingen op zich neemt. De toestemming is niet vereist wanneer de rechtshandeling in de normale uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf is uitgevoerd.

Koop op afbetaling

Tot slot is toestemming vereist voor het aangaan van overeenkomsten van koop op afbetaling, behalve van zaken die uitsluitend of hoofdzakelijk ten behoeve van de normale uitoefening van zijn of haar beroep of bedrijf strekken.

Wilt u meer weten over het toestemmingsvereiste neem dan contact op met Ellen Brocatus via het telefoonnummer 055 3030000 of per email via ellen@kantoordreef.nl