EXTRA ZEKERHEID BIJ EEN HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

EXTRA ZEKERHEID BIJ EEN HUUROVEREENKOMST BEDRIJFSRUIMTE

Als verhuurder wilt u graag zoveel mogelijk zekerheden in de huurovereenkomst opnemen om er voor te zorgen dat een huurder van bedrijfsruimte zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst netjes nakomt.

Waarborgsom/ bankgarantie

In de meeste standaard huurovereenkomsten voor bedrijfsruimte is opgenomen dat de huurder een waarborgsom betaalt aan de verhuurder of een bankgarantie stelt. De hoogte van de waarborgsom of bankgarantie is veelal gelijk aan de overeengekomen huurprijs voor één, twee of drie maanden. Als de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt dan kan de verhuurder zich verhalen op de waarborgsom of de gestelde bankgarantie uitoefenen. Als de huurder zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst netjes nakomt en het gehuurde na afloop van de huurovereenkomst oplevert conform hetgeen daarover in de huurovereenkomst staat dan ontvangt de huurder de waarborgsom retour of komt de bankgarantie te vervallen.   Naast het verlangen van een waarborgsom of een bankgarantie kan je als verhuurder extra zekerheid verlangen, bijvoorbeeld als je twijfels hebt over de financiële gegoedheid van de huurder.

Borgtocht

Bij een borgtocht verplicht een derde, de borg, zich om de verplichtingen van de huurder aan de verhuurder na te komen als de huurder daarmee in gebreke blijft. De borg kan pas worden aangesproken nadat de huurder in de nakoming van zijn verplichtingen uit de huurovereenkomst toerekenbaar tekort is geschoten en in verzuim is geraakt. In de huurovereenkomst is veelal opgenomen dat huurder in verzuim is door het enkele verloop van een bepaalde termijn. Als de huurder zijn huur niet op tijd betaald is hij in verzuim en kan de borg derhalve worden aangesproken.

Medehuurder

Het is mogelijk om een extra partij als medehuurder op te nemen in de huurovereenkomst, in dat geval zijn de huurders hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. Dit heeft echter alleen het gewenste effect als de medehuurder ook daadwerkelijk gebruik maakt van het gehuurde en niet enkel is bedoeld als financiële zekerheid. Als de medehuurder enkel wordt opgenomen in de huurovereenkomst als financiele zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst dan kan dit worden aangemerkt als een borgtocht.

Concern garantie

Bij een concerngarantie staat een aan de huurder gelieerde vennootschap naast de huurder als hoofdelijk medeschuldenaar garant voor de nakoming van de verplichtingen van de huurder uit de huurovereenkomst. Deze garantie wordt opgenomen in de huurovereenkomst en mede ondertekend door de vennootschap die garant staat.

Pandrecht

Tot slot kunnen partijen een pandrecht op bijvoorbeeld inventaris en voorraden overeenkomen. Als de huurder dan tekortschiet in de nakoming van zijn verplichtingen dan kan de verhuurder zich op de inventaris en voorraden verhalen door gebruik te maken van zijn recht van parate executie (het verkopen van de inventaris en voorraden). Belangrijk is wel dat de overeenkomst waarin het pandrecht is overeengekomen, wordt geregistreerd bij de belastingdienst. Zonder die registratie komt het pandrecht niet tot stand.

Conclusie

Er zijn diverse mogelijkheden voor een verhuurder om extra zekerheid te bedingen. Het is voor een verhuurder dan ook belangrijk om bij het aangaan van een huurovereenkomst na te denken op welke wijze hij voldoende zekerheid in de huurovereenkomst kan inbouwen voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst.