De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen is op 1 juli 2021 in werking getreden. Voor besloten vennootschappen en naamloze vennootschappen bestonden al regels voor bestuur en toezicht. Nu zijn deze regels er ook voor verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen. Met de inwerkingtreding van de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen gelden voor alle rechtspersonen dezelfde regels voor bestuur en toezicht.

Doel

Het doel van de wet is het bestuur en toezicht van verenigingen, stichtingen, coöperaties en onderlinge waarborgmaatschappijen te verbeteren.

In de wet zijn bepalingen opgenomen over taken, bevoegdheden, verplichtingen en aansprakelijkheid van het bestuur en toezichthouders.

Verplichtingen

Er staan enkele algemene regels in de wet zoals dat het bestuur en de toezichthouders het belang van de rechtspersoon voorop moeten stellen, dat een bestuurslid of toezichthouder niet mag deelnemen aan een stemming als hij/ zij een persoonlijk belang heeft dat strijdig is met het belang van de rechtspersoon en dat het bestuur een informatieverplichting heeft jegens de toezichthouders.

Aansprakelijkheid

In de wet is echter ook opgenomen dat bestuurders en toezichthouders door de curator aansprakelijk kunnen worden gesteld bij een faillissement van de rechtspersoon op grond van onbehoorlijke taakvervulling, als deze onbehoorlijke taakvervulling een belangrijke oorzaak is van het faillissement.

Net als bij de BV en NV geldt het vermoeden dat er sprake is van onbehoorlijke taakvervulling door het bestuur als de administratie niet klopt, als de jaarcijfers niet tijdig worden gedeponeerd of als er overeenkomsten worden aangegaan waarvan het bestuur wist dat deze niet konden worden nagekomen.

Voor niet commerciële stichtingen en verenigingen zal hier echter niet snel sprake van zijn als zij geen jaarrekening hoeven te deponeren en zij geen vennootschapsbelasting verschuldigd zijn.

Ontslag

De gronden om slecht functionerende bestuurders en toezichthouders te ontslaan zijn daarnaast uitgebreid. Een bestuurder of toezichthouder kan worden ontslagen wegens verwaarlozing van diens taken, andere gewichtige redenen, ingrijpende wijziging van omstandigheden op grond waarvan het voortduren van het bestuurder- of toezichthouderschap in redelijkheid niet geduld kan worden en het niet of niet behoorlijk voldoen aan een bevel van de voorzieningenrechter.

Wilt u meer weten over de Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen neem dan contact op met Ellen Brocatus, via het telefoonnummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl