Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Compensatie transitievergoeding bij langdurige arbeidsongeschiktheid

Als werkgever ben je verplicht om de wettelijke transitievergoeding te betalen aan de werknemer als zijn arbeidsovereenkomst wordt beëindigd wegens langdurig arbeidsongeschiktheid. Door veel werkgevers wordt dit als onrechtvaardig ervaren. Een werkgever is immers verplicht om gedurende twee jaar het loon door te betalen aan de werknemer en een werkgever moet de nodige kosten maken voor de re-integratie van de werknemer.

Onlangs is er een wetsvoorstel aangenomen op grond waarvan werkgevers recht hebben op compensatie van de aan de langdurig arbeidsongeschikte werknemer betaalde transitievergoeding.

Compensatie is mogelijk als het arbeidsovereenkomst is geëindigd wegens langdurige arbeidsongeschiktheid door middel van opzegging, ontbinding door de rechter of een beëindigingsovereenkomst. De hoogte van de compensatie is gelijk aan de hoogte van de transitievergoeding die de werkgever aan de werknemer heeft betaald, vermeerderd met eventuele kosten die de werkgever op de transitievergoeding in mindering mocht brengen. Er zijn echter wel een paar beperkingen.

De eerste beperking heeft betrekking op slapende dienstverbanden. Als de arbeidsovereenkomst met een langdurig zieke werknemer niet wordt beëindigd door de werkgever, terwijl er geen loondoorbetalingsverplichting en geen opzegverbod meer is, dan ontstaat er een slapend dienstverband. Als de werkgever een slapend dienstverband heeft laten ontstaan, dan komt de transitievergoeding die is opgebouwd over de periode dat het dienstverband slapend was, niet voor compensatie in aanmerking.

De tweede beperking is dat de compensatie niet hoger is dan het bruto loon dat de werkgever heeft betaald gedurende de arbeidsongeschiktheid.

De laatste beperking heeft betrekking op de situatie dat aan de werkgever een loonsanctie is opgelegd, omdat de werkgever niet genoeg gedaan heeft aan de re-integratie van de werknemer. De transitievergoeding die is opgebouwd over de periode dat de loonsanctie was opgelegd, komt niet voor compensatie in aanmerking.

De compensatie kan worden aangevraagd vanaf 1 april 2020. De aanvraag moet worden ingediend binnen zes maanden nadat de volledige (transitie)vergoeding is betaald. De regeling heeft echter terugwerkende kracht. Er kan dus ook compensatie worden aangevraagd voor transitievergoedingen die zijn betaald aan langdurig zieke werknemers in de periode vanaf 1 juli 2015 tot en met 1 april 2020. De aanvraag daarvoor dient uiterlijk op 30 september 2020 ingediend te zijn.