CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE WERKNEMER

CHECKLIST ONBOARDING NIEUWE WERKNEMER

Opstellen arbeidsovereenkomst

De afspraken die met de werknemer zijn gemaakt tijdens de sollicitatieprocedure moeten worden vastgelegd in een schriftelijke arbeidsovereenkomst en deze dient door partijen te worden ondertekent. Hou rekening met de geldende wetgeving en een eventueel van toepassing zijnde cao.

Proeftijd

Als er een proeftijd is overeengekomen, moet deze worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst. Een proeftijdbeding moet namelijk schriftelijk zijn aangegaan.

In arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor 6 maanden of korter mag geen proeftijd overeengekomen worden.

In arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor een periode van langer dan 6 maanden mag er een maand proeftijd aangegaan worden.

In arbeidsovereenkomsten die worden aangegaan voor een periode van langer dan twee jaar of onbepaalde tijd, mag een proeftijd van maximaal 2 maanden worden aangegaan.

Concurrentie- en/of relatiebeding

Het opnemen van een concurrentie- en/of relatiebeding is slechts mogelijk in contracten voor onbepaalde tijd. Een concurrentie- en/of relatiebeding moet schriftelijk worden aangegaan. In contracten voor bepaalde tijd is het opnemen van een concurrentie- en relatiebeding niet toegestaan tenzij er sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. De motivering van deze zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dient in de arbeidsovereenkomst te worden opgenomen.

Nevenwerkzaamheden

Het opnemen van een verbod op het verrichten van nevenwerkzaamheden is niet toegestaan. Dit is alleen toegestaan de werkgever hiervoor een gegronde objectieve reden heeft. Het is verstandig de motivering van deze objectieve gegrond reden op te nemen in de arbeidsovereenkomst.

Precies weten wat er wel en niet in de arbeidsovereenkomst hoort te staan? Bel Kantoor Dreef: 055 3030000.

Opgaaf gegevens voor de loonheffingen

Laat de werknemer een formulier opgaaf gegevens voor de loonheffingen invullen. Op dat formulier kan de werknemer aangeven werknemer, en vanaf welke datum, hij/zij de loonheffingskorting wil laten verrekenen. Het formulier dient te worden ingevuld door de werknemer voor de eerste werkdag. Bewaar het formulier in uw administratie.  Kleine werkgevers met minder dan 10 werknemers dienen de verklaringen naar de belastingdienst op te sturen.

Controleren identiteit werknemer

Een werkgever is verplicht de identiteit van de werknemer te verifiëren. Dit dient te gebeuren voor of op de eerste werkdag. De werkgever moet een kopie maken van het identiteitsbewijs en deze bewaren in uw administratie.

Werkplek inrichten

De werkgever dient zorg te dragen voor een gezonde en veilige werkomgeving. Zorg dus dat de werknemer een veilige werkplek heeft en er op de eerste werkdag alle benodigde zaken aanwezig zijn.

 Informatieverplichting

Als werkgever heeft u een informatieverplichting. U moet de volgende gegevens verstrekken aan de werknemer:

In de eerste week

 • de naam en woonplaats van partijen (werkgever en werknemer)
 • De plaats of plaatsen waar wordt gewerkt. Worden de werkzaamheden op verschillende plaatsen verricht en er geen vaste werkplaats is, dan dient dat te worden gemeld.
 • De functie van de werknemer of de aard van de werkzaamheden.
 • De datum en het tijdstip van indiensttreding (de startdatum)
 • De duur van de overeenkomst, indien de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten. Is de overeenkomst voor onbepaalde tijd gesloten, dient dat te worden gemeld.
 • De duur van de overeengekomen proeftijd
 • De hoogte van het loon, meer specifiek het aanvangsbedrag, de afzonderlijke bestanddelen waaruit het loon bestaat.
 • De termijn, wijze en frequentie van uitbetaling van het loon
 • De werktijden

Bij voorspelbare werktijden:

 • de dagelijkse of wekelijkse werktijden;
 • Regelingen voor arbeid buiten normale werktijden;
 • Regelingen voor wisselen van diensten.

Bij onvoorspelbare werktijden:

 • vermelden dat de werktijden variabel zijn;
 • het aantal gegarandeerd betaalde uren en het salaris voor die uren;
 • het salaris voor arbeid boven gegarandeerde uren;
 • de dagen en uren waarop werknemer kan worden verplicht te werken;
 • de oproeptermijn.

In de eerste maand

 • De aanspraak op vakantie en de wijze van berekening van de vakantiedagen
 • De aanspraak op andere vormen van wettelijk verlof
 • De voor werkgever geldende opzegtermijn, de opzegtermijn voor de werknemer geldende en de wijze van berekening van de opzegtermijnen.
 • of de werknemer gaat deelnemen aan een pensioenregeling;
 • er er een cao van toepassing is
 • of de arbeidsovereenkomst een uitzendovereenkomst of een payrollovereenkomst is
 • of sprake is van een oproepovereenkomst
 • het recht op scholing

Als een werknemer langer dan 4 weken aaneengesloten buiten Nederland werkt dient hij te worden geïnformeerd over:

 • de duur van die werkzaamheid,
 • de huisvesting,
 • de toepasselijkheid van de Nederlandse sociale verzekeringswetgeving
 • de valuta waarin betaling zal plaatsvinden,
 • eventuele vergoedingen waarop de werknemer recht heeft
 • de wijze waarop de terugkeer geregeld is;

De informatie die in de arbeidsovereenkomst staat hoeft niet nogmaals separaat aan de werknemer te worden verstrekt.

Een groot deel van deze informatie kan worden verwerkt in een personeelshandboek, welke vervolgens eenvoudig aan de werknemer kan worden overhandigd bij indiensttreding.

Hulp nodig bij het opstellen van een arbeidsovereenkomst of personeelsreglement? bel 055 3030000 of stuur een email naar: ellen@kantoordreef.nl