Beëindigen contractuele medehuur

Beëindigen contractuele medehuur

Van contractuele medehuur is sprake bij een huurovereenkomst die wordt aangegaan tussen een verhuurder en meerdere huurders.

De verschillende huurders zijn hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de verplichtingen uit de huurovereenkomst. De verschillende huurders kunnen door de verhuurder ieder voor zich worden aangesproken op het betalen van de volledige huurprijs en de andere verplichtingen uit de overeenkomst.

Een huurovereenkomst die door meerdere huurders wordt aangegaan kan in beginsel alleen door die huurders gezamenlijk worden opgezegd, tenzij in de huurovereenkomst iets anders is opgenomen.

Het kan echter voorkomen dat de huurders hun samenleving willen beëindigen, waarbij één van de huurders de huurovereenkomst wil voortzetten en in het gehuurde wil blijven wonen.

Tot voor kort was dit niet mogelijk. Tegenwoordig komt aan contractuele medehuurders een beroep toe op artikel 7:267 lid 7 BW (de scheidingsregeling). In dat artikel is het volgende bepaald:

Ieder van de personen bedoeld in lid 4 kan vorderen dat de rechter zal bepalen dat een of meer van deze personen de huur met ingang van een in het vonnis te bepalen tijdstip niet langer zullen voortzetten. De rechter wijst de vordering slechts toe, indien dit naar billijkheid, met inachtneming van de omstandigheden van het geval, geboden is, met dien verstande dat hij de vordering in ieder geval toewijst, indien de eiser aantoont dat de persoon waarop de vordering betrekking heeft, zijn positie van medehuurder heeft verkregen op grond van een niet mede door de eiser aan de verhuurder gedaan verzoek of van een door hem ingestelde vordering bedoeld in lid 1.

Voorheen konden alleen wettelijke medehuurders of contractuele medehuurders die met elkaar waren getrouwd of een geregistreerd partnerschap hadden een beroep doen op deze scheidingsregeling.

De Hoge Raad heeft op 24 december 2021 een uitspraak gedaan waaruit volgt dat de scheidingsregeling ex artikel 7:267 lid 7 BW overeenkomstig dient te worden toegepast op contractuele medehuur bij huurders die niet getrouwd waren of een geregistreerd partnerschap hadden. De scheidingsregeling heeft ook jegens de verhuurder werking.

De scheidingsregeling is van dwingend recht. Dat betekent dat daarvan in de huurovereenkomst niet afgeweken kan worden.

Meer weten? Bel 055 3030000 of stuur een email naar ellen@kantoordreef.nl