ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN MISBRUIK WERKGEVERSVERKLARING AVONDKLOK

ARBEIDSRECHTELIJKE GEVOLGEN MISBRUIK WERKGEVERSVERKLARING AVONDKLOK

Sinds zaterdag 23 januari 2021 geldt er in heel Nederland een avondklok tussen 21.00 uur en 04.30 uur. Iedereen moet tussen die tijden binnen blijven. Je mag alleen naar buiten op als het noodzakelijk is en je een geldige reden hebt, bijvoorbeeld mensen de vanwege hun werk op straat moeten zijn. Werknemers die vanwege hun werk naar buiten moeten, moeten twee verklaringen bij zich hebben, namelijk een werkgeversverklaring en een eigen verklaring. De overheid heeft hiervoor formulieren beschikbaar gesteld.

Op het formulier moet de werkgever zo precies mogelijk aangeven op welke dag(en) en tijdstip(pen) zijn werknemer buiten moet zijn. Als het niet mogelijk om dagen en tijdstippen aan te geven dient hij op het formulier aan te geven dat hij voor de werknemer geen vaste dagen en tijdstippen kan aangeven, dat is bijvoorbeeld het geval bij werknemers die consignatie- of beschikbaarheidsdiensten of storingsdiensten draaien.

Naast de werkgeversverklaring moet de werknemer een eigen verklaring invullen, waarop de werknemer aangeeft dat hij/zij moet werken en een Werkgeversverklaring Avondklok bij zich heeft. Ook moet op het formulier aangegeven worden dat de werknemer het formulier naar waarheid heeft ingevuld. Als er geen dagen en tijdstippen worden aangegeven op de werkgeversverklaring kunnen werknemers makkelijk misbruik maken van de werkgeversverklaring om onder de avondklok uit te komen. Dat is natuurlijk niet de bedoeling.

Misbruik maken van de werkgeversverklaring en het bewust foutief invullen van de formulieren levert valsheid in geschrifte op. Dit heeft ernstige gevolgen. Valsheid in geschrifte is een misdrijf, bij een veroordeling voor valsheid in geschrifte heeft dat veelal niet alleen een straf tot gevolg, maar ook een strafblad. Dat een werknemer verdacht wordt van een strafbaar feit of veroordeeld wordt voor een strafbaar feit betekent niet gelijk dat de werknemer op staande voet ontslagen kan worden. Voor ontslag op staande voet is vereist dat de werkgever een dringende reden daarvoor heeft. Als een dringende reden wordt beschouwd zodanige daden, eigenschappen, of gedragingen van de werknemer die ten gevolge hebben dat van de werkgever redelijkerwijze niet kan gevergd worden de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Of iets een dringende reden oplevert is veelal afhankelijk van de omstandigheden van het geval, waarbij ook duur van het dienstverband en persoonlijke omstandigheden van de werknemer een rol kunnen spelen. Dit wordt streng getoetst. Als een ontslag op staande voet niet mogelijk is, is ontbinding van de arbeidsovereenkomst wegens verwijtbaar handelen van de werknemer wellicht wel een mogelijkheid. Het moet dan gaan om verwijtbaar handelen zodanig dat van de werkgever in redelijkheid niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst te laten voortduren. Belangrijk is wel dat het voor de werknemer duidelijk is wat de werknemer ontoelaatbaar gedrag vindt.

Belangrijk is dus dat bij het verstrekken van een werkgeversverklaring aan de werknemer duidelijk wordt gemaakt dat hij betreffende verklaring alleen mag gebruiken om van en naar het werk te gaan en dat hij deze verklaring niet mag uitlenen aan anderen.

Als u vragen heeft over de werkgeversverklaring of misbruik van de werkgeversverklaring door een werknemer dan kunt u contact opnemen met Ellen Brocatus op het nummer 055 3030000 of per email: ellen@kantoordreef.nl